Lokalna Organizacja Turystyczna „Krasnystaw – Wrota Roztocza” www.lotkrasnystaw.pl

Dane kontaktowe organizacji
 

 
 

Adres do korespondencji:

Lokalna Organizacja Turystyczna
„Krasnystaw – Wrota Roztocza”
ul. Okrzei 10
22-300 Krasnystaw

e-mail: info@lotkrasnystaw.pl

https://www.facebook.com/lotkrasnystaw


Rachunek bankowy:
82 8200 0008 2001 0025 4386 0001

 

Zarząd LOT "Krasnystaw - Wrota Roztocza"
 

Ireneusz Król - Prezes
e-mail: ikrol@lotkrasnystaw.pl

Ryszard Smorga - Wiceprezes
e-mail: ryszard.smorga@lotkrasnystaw.pl

Anna Mazurek – skarbnik

Bożena Sobczuk – sekretarz

Lucyna Bednarczyk - członek

Marta Wojtal - członek

Joanna Kwiatoń – członek

O nas - nasza organizacja

Dlaczego warto powołać lokalną organizację turystyczną?

Szczególne znaczenie dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa w regionach mają Lokalne Organizacje Turystyczne, które są mniejszymi organizacjami współpracy jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) i lokalnej branży turystycznej, tworzonymi w obrębie obszaru atrakcyjnego turystycznie. Podstawowym zadaniem LOT jest integracja społeczności lokalnej, głównie jednostek samorządu lokalnego i branży turystycznej, oraz tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych, gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych, utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów informacji turystycznej.

 Cele działania i sposoby ich realizacji ( wyciąg ze Statutu)

§ 7

1. Celem działalności Organizacji jest realizacja następujących zadań:

 1.  kreowanie wizerunku Powiatu Krasnostawskiego i Miasta Krasnystaw jako obszaru atrakcyjnego turystycznie,
 2. tworzenie nowych i promowanie istniejących lokalnych produktów  turystycznych oraz popularyzowanie walorów krajoznawczych Powiatu Krasnostawskiego i Miasta Krasnystaw w kraju i za granicą,
 3. popularyzowanie lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych wytwarzanych na terenie Powiatu Krasnostawskiego,
 4. podejmowanie działań na rzecz zwiększenia wpływów z rozwoju turystyki i krajoznawstwa dla jednostek samorządu terytorialnego i innych członków zrzeszonych w Organizacji oraz udzielanie im w tym celu wszechstronnej pomocy,
 5. zwiększenie ilości gospodarstw agroturystycznych na terenie Powiatu Krasnostawskiego i podniesienie jakości świadczonych przez nie usług,
 6. pozyskiwanie środków finansowych na bieżące finansowanie statutowej działalności Organizacji,
 7. integrowanie jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych i prawnych, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystyki i krajoznawstwa na obszarze Powiatu Krasnostawskiego i Miasta Krasnystaw,
 8. zwiększenie liczby turystów odwiedzających Powiat Krasnostawski i Miasto Krasnystaw,
 9. inicjowanie i koordynowanie wszelkich działań mających na celu rozwój turystyki i krajoznawstwa,
 10. rozwijanie aktywności sportowej i rekreacyjnej mieszkańców powiatu i popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa wśród uczniów wszystkich etapów edukacyjnych i typów szkół dla młodzieży oraz dorosłych,
 11. stworzenie systemu informacji turystycznej w Powiecie Krasnostawskim oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem „IT",
 12. opracowywanie programów i uczestniczenie w projektach mających na celu promocję i rozwój turystyki i krajoznawstwa, w szczególności na obszarze Powiatu Krasnostawskiego i Miasta Krasnystaw.
 13. Rozwijanie i pomnażanie dorobku kultury, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego,
 14. Upowszechnianie działań wszechstronnego rozwoju, edukacji, wychowania i promocji oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych,
 15. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego gospodarczego powiatu krasnostawskiego.
 16. Wspieranie i propagowanie rolnictwa i lokalnej przedsiębiorczości oraz wszelkich inicjatyw obniżających poziom bezrobocia w regionie.
 17. upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej,
 18. podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 19. ochrona i promocja zdrowia,
 20. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 21. rozwijanie i promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających  zrównoważonemu rozwojowi ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

§ 8

1. Organizacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i współorganizowanie różnorodnych imprez mających na celu zaprezentowanie lokalnych produktów turystycznych oraz promowanie walorów przyrodniczych i antropogenicznych Powiatu Krasnostawskiego i Miasta Krasnystaw,
 2. informowanie członków Organizacji o miejscu, czasie i programie różnorodnych imprez turystycznych, krajoznawczych i kulturalnych oraz zachęcanie ich do wzięcia w nich udziału, a w szczególności do zaprezentowania na nich własnego dorobku; udzielanie wszelkiej pomocy związanej z przygotowaniami i uczestnictwem w tych imprezach; organizowanie ekspozycji na targach krajowych i zagranicznych,
 3. przygotowywanie kampanii promujących turystykę, krajoznawstwo, rekreację i wypoczynek na terenie Powiatu Krasnostawskiego i Miasta Krasnystaw,
 4. utworzenie i bieżące prowadzenie strony internetowej Organizacji; gromadzenie i aktualizacja informacji o walorach krajoznawczych i produktach turystycznych w Powiecie Krasnostawskim,
 5. prowadzenie działalności edukacyjnej dla uczniów wszystkich etapów edukacyjnych i typów szkół dla młodzieży a także  dorosłych, wydawniczej oraz doradczej w zakresie prowadzenia gospodarki turystycznej i inwestycji,
 6. współpracę ze środkami masowego przekazu,
 7. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi i  prawnymi i innymi realizującymi cele i zadania  w zakresie turystyki i krajoznawstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju Powiatu Krasnostawskiego i Miasta Krasnystaw,
 8. organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe członków Organizacji w zakresie organizacji i eksploatacji turystyki, a w szczególności dotyczącej pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, pisania projektów itp.,
 9. powołanie i prowadzenie biura Organizacji,
 10. powołanie i prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej,
 11. podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej Powiatu Krasnostawskiego i Miasta Krasnystaw poprzez współpracę z władzami samorządowymi w zakresie  min.: inicjowania, opiniowania i wspomagania planów rozwoju infrastruktury turystycznej a także wyrażania opinii o projektach rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających wpływ na realizację celów statutowych Organizacji,
 12. współpracę z Polską Organizacją Turystyczną i jej przedstawicielstwami za granicą, z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi, a w szczególności z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną, Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi oraz  stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 13. wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój gospodarczy w szczególności wspieranie drobnej przedsiębiorczości na wsi,
 14. prowadzenie działalności wydawniczej, dotyczącej problematyki działania Stowarzyszenia i jego członków.
 15. Organizowanie sesji popularno-naukowych, zjazdów, wystaw, spotkań i odczytów o tematyce społeczno-kulturalnej, a także koncertów, zabaw publicznych, wycieczek.
 16. Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji i obyczajów,
 17. organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, konkursów, targów, festynów i wystaw,
 18. organizowanie zawodów sportowych oraz turniejów.
 19. wydawanie pism, biuletynów, książek, map  i innych publikacji.
 20. organizowanie wyjazdów studyjnych
 

Powiat Krasnostawski

Kalendarium

Kwiecień 2024
 
PnWtŚrCzwPtSobNie
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
 

Przydatne linki

Lokalizacja Powiatu

 
© Copyright 2010-2014 - Lokalna Organizacja Turystyczna “Krasnystaw - Wrota Roztocza” Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie ETCOM
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Treść strony opracowana przez Lokalną Organizację Turystyczną „Krasnystaw – Wrota Roztocza”.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi