Lokalna Organizacja Turystyczna „Krasnystaw – Wrota Roztocza” www.lotkrasnystaw.pl

Gmina Krasnystaw
 

Gmina Krasnystaw otaczająca pierścieniem miasto Krasnystaw zajmuje powierzchnię 151 km2. W 26 sołectwach zamieszkuje 8872 osób; gęstość zaludnienia 59 osób/km2 ( GUS na dzień 31.12.2013 r.). Gmina Krasnystaw położona jest na obszarze dwóch makroregionów geograficznych:

  • Wyżyny Lubelskiej z mezoregionami: Działy Grabowieckie i Wyniosłość Giełczewska,
  • Polesia Wołyńskiego z obszarem Pagórów Chełmskich.


Pod względem administracyjnym gmina położona jest we wschodniej części województwa lubelskiego, w granicach powiatu krasnostawskiego. Obszar Gminy Krasnystaw graniczy z gminami: Siennica Różana, Rejowiec, Łopiennik Górny, Gorzków, Izbica, Kraśniczyn i ze wszystkich stron otacza teren miasta Krasnystaw.


Teren gminy przecinają z północnego zachodu i z północy w kierunku południowym znaczące inwestycje liniowe: międzynarodowa trasa ekspresowa S-17 Warszawa - Lublin-Krasnystaw - Zamość – Hrebenne - Lwów, droga międzyregionalna Nr 83 relacji Biała Podlaska – Włodawa – Chełm – Rejowiec - Krasnystaw oraz linia kolejowa z Warszawy do Lwowa (Ukraina). Pomiędzy linią kolejową i drogą ekspresową rozciąga się dolina rzeki Wieprz z dopływem Żółkiewki od strony zachodniej oraz Wojsławki, Siennicy i Bzdurki od wschodu. Cała południowa część gminy położona jest w Grabowiecko-Strzeleckim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Jest to niezwykle malowniczy teren Wyniosłości Giełczewskiej i Działów Grabowieckich, o bardzo dużych walorach krajobrazowych i bogato urzeźbionym systemem wąwozów. Południowo-wschodnią część gminy otacza otulina Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.


Gmina utworzona została w 1866 roku w wyniku reformy administracyjnej Królestwa Polskiego. W jej skład weszły wioski wymienione w lustracji ziemi chełmskiej z 1564 roku. W okresie staropolskim spośród nich szczególnie znaną miejscowością było Krupe — siedziba rodu Krupskich, a potem Orzechowskich.


Świadkami bogatej przeszłości historycznej tych ziem są zachowane zespoły zabytków architektonicznych, a wśród nich: kompleks parkowo-dworski ze stawami w Krupem (XVI-XVII wiek), dwory szlacheckie w Tuligłowach i Białce, wiatrak koźlak w Tuligłowach oraz rozsiane po wsiach stare kościoły parafialne. Ciekawy jest „szlak ariański" (Krasnystaw- Krupe — Krynica — Czarnoziem), prowadzący śladami braci polskich (arian), dość licznie przebywających na tym terenie w XVI wieku.


Doceniając dobra kultury, w jakie obfituje ziemia krasnostawska, nie sposób pozostać obojętnym wobec zachowanego w doskonałym stanie środowiska przyrodniczego, czystego powietrza i urokliwego krajobrazu. Szczególnie atrakcyjny jest Strzelecko-Grabowiecki Obszar Chronionego Krajobrazu o bogatej rzeźbie terenu, z okazami rzadkiej roślinności. W jego granicach znajduje się Stado Ogierów w Białce, prowadzące również działalność rekreacyjno-sportową. Naturalne walory gminy wzbogacają kompleksy wodne w Tuligłowach i Wincentowie oraz rzeka Wieprz, stwarzając doskonałe warunki do uprawiania jeździectwa, sportów wodnych oraz turystyki pieszej i rowerowej.


Gmina Krasnystaw należy do gmin wybitnie rolniczych. 73% pow. stanowią użytki rolne, w których 86,2 % zajmują grunty orne. Pozostałą część powierzchni zajmują użytki leśne –18,2% i inne grunty, nieużytki- 8,5% pow. 52% mieszkańców gminy pracuje w rolnictwie prowadząc indywidualne gospodarstwa o małej i średniej powierzchni. Przeciętna pow. gospodarstwa wynosi 5 ha. Na terenie gminy uprawia się przede
wszystkim pszenicę, buraki cukrowe, mieszanki zbożowe, żyto, ziemniaki oraz rośliny przemysłowe: rzepak, tytoń, chmiel W hodowli zwierząt największy udział ma pogłowie bydła i trzody chlewnej. Korzystne warunki produkcyjne dają możliwości dostosowania kierunków produkcji upraw nie tylko głównych ziemiopłodów ale także roślin przemysłowych, oleistych, ziół i innych.

Infrastruktura

Gmina posiada dobrze rozbudowaną sieć infrastrukturalną. Aktualnie jest 40 km dróg gminnych o nawierzchni twardej. Poziom zaopatrzenia ludności w wodę jest bardzo dobry. Zwodociągowano całą gminę. 24 sołectwa są zgazyfikowane. Całość gminy posiada sieć telefoniczną. W celu poprawy jakości usług i zaspokajania nowych potrzeb ludności przewiduje się stopniową rozbudowę istniejącej sieci telefonicznej na terenie całej gminy. Oddano też do użytku składowisko odpadów komunalnych w Wincentowie. Inwestycja ta obejmuje teren ok. 3,26 ha oraz zaplecze 0,73 ha, na którym będą unieszkodliwiane i składowane stałe odpady komunalne. Realizacje inwestycji przewiduje się etapowo.
Czas eksploatacji wybudowanego wysypiska przewiduje się na ok. 30 lat. Największym problemem inwestycyjnym gminy jest brak kanalizacji i obiektów sportowo-rekreacyjnych, a także nie najlepszy stan dróg.


Przemysł

Ochrona środowiska

Powyższe względy przyczyniły się do podejmowania przez samorząd Gminy działań służących ochronie środowiska oraz przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju.

Położenie Gminy Krasnystaw w obrębie ekologicznego systemu obszarów chronionych, odznaczających się urozmaiconą rzeźbą terenu, okazami rzadkiej roślinności, o bardzo dużych walorach widokowych, rekreacyjnych, turystycznych i jednocześnie zachowane w niezłym stanie środowisko naturalne sprawiają, że nie można pozostać obojętnym wobec tych walorów przyrodniczych.Połączenie dobrych gleb z warunkami klimatycznym stanowi doskonałą podstawę do rozwoju rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Dwa największe zakłady zlokalizowane są w północnej części Gminy: Cukrownia „Krasnystaw” S.A. w Siennicy Nadolnej i Elewator Zbożowy „TRITICARR” w Krupcu. W zakładach tych znajduje zatrudnienie część mieszkańców Gminy. Na dzień dzisiejszy są robione istotne starania w celu rozwoju inwestycji wzdłuż trasy E-17 Lublin – Zamość. W planie przestrzennego zagospodarowania Gminy teren ten jest przeznaczony na lokalizację usług i obiektów handlowych.

Źródło: Strona internetowa Urzędu Gminy Krasnystaw www.krasnystaw.ug.gov.pl

 

Powiat Krasnostawski

Kalendarium

Kwiecień 2024
 
PnWtŚrCzwPtSobNie
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
 

Przydatne linki

Lokalizacja Powiatu

 
© Copyright 2010-2014 - Lokalna Organizacja Turystyczna “Krasnystaw - Wrota Roztocza” Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie ETCOM
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Treść strony opracowana przez Lokalną Organizację Turystyczną „Krasnystaw – Wrota Roztocza”.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi